Shop

Cili Panda > Products > Cili Panda Cafe > Dinner Menu > Xinjiang Braised Chicken (Dinner)

Xinjiang Braised Chicken (Dinner)

RM26.80

Kindly refer to the menu below

**Cili Panda Cafe menu does not include white rice.

Contact us for further information.

017-578 4215
https://wa.link/3gx5vu


Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Description

Dinner
Dinner
Dinner
Lunch
Lunch
Healthy Bento