Shop

Cili Panda > Products > Cili Panda Cafe > Ramen (Fish) > Sichuan Pickles Fish Ramen (Dinner)

Sichuan Pickles Fish Ramen (Dinner)

RM24.80

Kindly refer to the menu below

Contact us for further information.

017-578 4215
https://wa.link/3gx5vu


Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Description

Dinner
Dinner
Dinner
Lunch
Lunch
Healthy Bento